خدمات

تجاری سازی

 • تدوین استراتژی تجاری سازی
 • تست بازار
 • برگزاری جلسات B2B
 • ارائه به سرمایه گذار
 • و...

مشاوره

 • پیشنهاد مدل کسب و کار
 • تعیین بازارهای هدف
 • استراتژی ورود به بازار
 • قیمت گذاری
 • و...

تحقیقات

 • تحقیقات و تحلیل بازار
 • مطالعه فرصت بازار
 • مطالعات امکان سنجی
 • تدوین طرح تجاری
 • و ...

زمینه تخصص

فناوری نانو

رنگ و پوشش

فناوری اطلاعات

پلیمر و کامپوزیت

ساختمان

سلامت

انرژی

کشاورزی

صنایع غذایی

الکترونیک

تصفیه آب

فناوری های پیشرفته

مشتریان